Количката е празна
Общи условия на Онлайн магазин BH
Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате уебсайта. Ако използвате този уебсайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия.
 
Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на http://BHbook.vividstore.bg/ (с изключение на линка към настоящите Общи условия),
потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
 
Електронната книжарница е част от BH социален проект на Еконт. Компанията е регистрирана по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес за кореспонденция: гр. Русе, бул. Тутракан 11, ДДС № BG117047646, ЕИК 117047646 и МОЛ Николай Събев.
 
Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между Еконт Експрес ООД (в частност oнлайн магазин BH), от една страна, и всяко лице (наричано по-долу за краткост потребител), което ползва интернет страниците на онлайн магазин BH и / или услугите, предоставяни чрез тях.
 
Във връзка с ползването на доброволно предоставяната от потребителите лична информация, Еконт Експрес ООД е регистрирана в Комисията за защита на личните данни.
 
1. Условия за обслужване:
 
Онлайн магазин BH предоставя на потребителите следните свои услуги:
• достъп до информация през интернет
• продажба и доставка на книги и други печатни издания
Онлайн магазин BH предоставя услугите при следните условия:
• условията могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на потребителите, като oнлайн магазин BH се задължава да публикува промените на своята страница на адрес: http://BHbook.vividstore.bg/
• oнлайн магазин BH не носи отговорност, ако потребителят не е прочел последния вариант на настоящите Общи условия.
• при използване услугите на oнлайн магазин BH потребителят се задължава да спазва настоящите Общи условия, както и всички други закони и условия, поставени от законодателството на Република България и международното
законодателство, дори и да не са упоменати в настоящото потребителско споразумение.
Потребителят се съгласява с условията за използване услугите на oнлай магазин BH с натискане на бутона Съгласен съм и се счита, че е запознат с потребителското споразумение, приема го и се задължава да го спазва.
 
2. Параметри на услугите:
 
Потребителят разбира и приема обстоятелството, че услугите се предоставят "във вида, в който са" и това, че oнлайн магазин BH не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност
за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на услугите.
 
За да използва услугите, потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до уеб-базирано съдържание. Освен това потребителят трябва да си осигури цялото необходимо
за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или друго средство за достъп до интернет мрежата. Онлайн магазин BH предоставя единствено услугите и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, възпрепятстващи ползването на услугите, вследствие експлоатираното от потребителя компютърно оборудване.
 
3. Задължения на потребителите при регистриране и пазаруване:
 
Предвид ползването на услугите на oнлайн магазин BH потребителят се задължава:
• да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си и представляваната организация при съгласуване със съответното отговорно лице при попълване на регистрационната форма с наименованието Лични данни, Данни за фактура, Моят профил и / или Профил на компанията
• да заплати паричната  стойност на получена поръчка, както и транспортните и други разходи, свързани с покупката.
 
В случай че потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, oнлайн магазин BH има право да закрие и / или изтрие информацията на / за неговия адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.
 
5. Права на потребителите:
 
• потребителите имат право да получават информация по достъпен начин относно Общите условия, цените на продуктите и тарифата за доставка на стока от Еконт Експрес ООД
• потребителите имат право да правят рекламации в случаи на повредени, загубени, унищожени или ограбени пратки, при неспазване сроковете на доставка и да получат съответно обезщетение
• потребителите имат право да получат пълна информация по даден продукт по отношение на съдържание, визия, стойност на артикула, цена, начин и време за доставка
 
6. Задължения на онлайн магазин BH:
 
• oнлайн магазин BH е длъжен да предоставя услугите и продуктите си при условия на равнопоставеност на потребителите
• oнлайн магазин BH е длъжен да постави в сайта си на видно и достъпно за потребителите място:
- Общите условия на договора с потребителите
- стойността и описанието на продуктите и услугите
- цените и условията за доставка на Еконт Експрес ООД.
 
7. Права на онлайн магазин BH:
 
• онлайн магазин BH си запазва правото да използва IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия
• онлайн магазин BH има право да оперира с личните данни на потребителите с цел предоставяне на желаните или поръчаните от тях продукти или услуги.
 
8. Защита на личните данни. Конфиденциална политика:
 
Еконт Експрес ООД е регистрирана като администратор на лични данни и събира и обработва личните данни, предоставени от клиентите й, според условията, постановени от Закона за защита на личните данни в сила от
01.01.2002 г.
Личните данни се използват за приемане и изпълнение на поръчки и за свързване с клиентите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Част от тях (име, адрес, телефон, е-mail) могат да бъдат
предоставени от онлайн магазин BH на Еконт Експрес ООД с цел доставяне на поръчките до потребителя. Те няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица.
Личните данни на всеки клиент са пазят една година, като те могат да бъдат изтрити от нашата база данни по всяко време при желание от страна на клиента.
 
Съобразно Закона за защита на личните данни в сила от 01.01.2002 г., потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел или са станали достояние на oнлайн магазин BH при ползване от него
на услугите, както и на поправка на тези данни.
 
Всички доброволно предоставени от потребителя данни и друга информация, които го идентифицират в процеса на ползване на услугите, се съхраняват, обработват и използват от онлайн магазин BH за целите на поддръжка на
определени функционалности на услугата, както и от Еконт Експрес ООД за целите на доставка.
Онлайн магазин BH изрично уведомява потребителя, че няма лица, които могат да получават лични данни на потребители с рекламни цели, без съгласието на потребителя.
 
Личната кореспонденция на потребителите е строго конфиденциална и няма да бъде нарушавана, променяна или четена без изричното съгласие и / или указание на потребителя.
 
9. Достъп и сигурност:
 
Потребителят получава желаният от него достъп до всички услуги на онлайн магазин BH, след като зареди интернет страницата.
 
Потребителят се задължава да уведоми незабавно онлайн магазин BH за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола или за всяко друго нарушаване на сигурността, както и да прекратява достъпа до
услугите чрез бутон Изход в края на всяка сесия.
 
Онлайн магазин BH не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.
 
10. Поведение на потребителите:
 
Потребителят се съгласява да уведомява за забелязани от него грешки, технически проблеми и други проблеми, свързани с ползването на услугите, чрез изпращане на електронно съобщение на адрес media@econt.com.
 
11. Ред за решаване на спорове:
 
Споровете между потребителите и онлайн магазин BH се решават на база добро партньорско сътрудничество, чрез преговори и допълнителни споразумения. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да поиска съдействие от Комисия за защита на потребителите, други компетентни органи или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.
 
12. Други:
 
Онлайн магазин BH има право да променя технологията, дизайна и концепцията на предоставяните услуги без предварително известяване. Онлайн магазин BH си запазва правото да изпраща на своите потребители
системни съобщения, свързани с нови услуги / продукти или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.
 
Онлайн магазин BH си запазва правото да изтрие създадено от потребителя потребителско име, ако последното не бъде използвано в продължение на 12 месеца и няма активни услуги.
 
Предвид международния характер на мрежата интернет и това че онлайн магазин BH е свързан с тази мрежа, онлайн магазин BH не гарантира, че потокът информация към и от себе си няма да бъде следен и записван от трети
страни.
 
13. За плащане на кредит и сключване на договор с Еконт Експрес може да се свържете с отдел Интернет aктивност:

- национален телефон - 080010600
- имейл: iasp@econt.com
Powered by: